Korištenje Varijabli

JavaScript varijabla: Deklarirajte, dodijelite vrijednost primjerom

Varijable se koriste za spremanje vrijednosti (name = 'John') ili izraza (sum = x + y). Prije korištenja varijable, prvo je morate deklarirati. Morate koristiti ključnu riječ var za deklaraciju varijable