Željene Sposobnosti U Selenu

Željene mogućnosti u Selenium WebDriveru

Klasa željenih sposobnosti pomaže nam reći webdriveru koje ćemo okruženje koristiti u našoj testnoj skripti. Metoda setCapability klase željenih sposobnosti, koja je objašnjena u kasnijem dijelu vodiča,