C# Serijalizacija I Deserijalizacija

C# Serijalizacija i deserijalizacija s primjerom

Koncept serijalizacije i deserijalizacije koristi se kad god se podaci koji se odnose na objekte moraju slati iz jedne aplikacije u drugu. Serijalizacija se koristi za izvoz aplikacijskih podataka u fi